Author = Huijin Hu
Number of Articles: 1
1. Iron chelation effect of curcumin and baicalein on aplastic anemia mouse model with iron overload

Volume 22, Issue 6, June 2019, Pages 660-668

Dijiong Wu; Xiaowen Wen; Linglong Xu; Wenbin Liu; Huijin Hu; Baodong Ye; Yuhong Zhou