Author = Li Yu
Number of Articles: 1
1. Neuroprotective effects of atomoxetine against traumatic spinal cord injury in rats

Volume 19, Issue 3, March 2016, Pages 272-280

Qing-Xian Hou; Li Yu; Shao-Qi Tian; Cui-Jun Jiang; Wen-Jiu Yang; Zhi-Jie Wang