Author = Daogang Qin
Number of Articles: 2
1. Repairing effects of interleukin 11 (IL-11) towards high dose methotrexate-induced rat small intestinal mucositis and its impacts on T-lymphoblastic leukemia cell line

Volume 19, Issue 8, August 2016, Pages 837-843

Yueqin Han; Yanping Zhu; Jinshen Wang; Yanqin Han; Daogang Qin; Qiaozhi Yang; Xiaojing Sun; Lijun Chen


2. Repairing effects of interleukin 11 (IL-11) towards high dose methotrexate-induced rat small intestinal mucositis and its impacts on T-lymphoblastic leukemia cell line

Volume 19, Issue 7, July 2016, Pages 734-740

Yueqin Han; Yanping Zhu; Jinshen Wang; Yanqin Han; Daogang Qin; Qiaozhi Yang; Xiaojing Sun; Lijun Chen