Author = Xinguang Qiu
Number of Articles: 1
1. MicroRNA-297a regulates vascular calcification by targeting fibroblast growth factor 23

Volume 19, Issue 12, December 2016, Pages 1331-1336

Shouhua Zheng; Shuijun Zhang; Yan Song; Wenzhi Guo; Wenlong Zhai; Xinguang Qiu; Jianhua Li