Author = Cuimi Duan
Number of Articles: 1
1. A multiple-antigen detection assay for tuberculosis diagnosis based on broadly reactive polyclonal antibodies

Volume 20, Issue 4, April 2017, Pages 360-367

Zhenhua Dai; Zhiqiang Liu; Bingshui Xiu; Xiqin Yang; Ping Zhao; Xuhui Zhang; Cuimi Duan; Haiping Que; Heqiu Zhang; Xiaoyan Feng