Keywords = Osteogenic differentiation
Number of Articles: 2
1. Gene co-expression network analysis identifies BRCC3 as a key regulator in osteogenic differentiation of osteoblasts through a β-catenin signaling dependent pathway

Volume 22, Issue 2, February 2019, Pages 173-178

Lixiong Cai; Zhiqian Huo; Haiyun Yang; Fengchun He; Zhenglin Cao; Feng Wu; Lianjun Liu; Bingyin Sun


2. Naringin enhances osteogenic differentiation through the activation of ERK signaling in human bone marrow mesenchymal stem cells

Volume 20, Issue 4, April 2017, Pages 408-414

Huichao Wang; Chunbo Li; Jianming Li; Yingjie Zhu; Yudong Jia; Ying Zhang; Xiaodong Zhang; Wenlong Li; Lei Cui; Wuyin Li; Youwen Liu