Keywords = Squid ink polysaccharide
Number of Articles: 1
1. Squid ink polysaccharide prevents autophagy and oxidative stress affected by cyclophosphamide in Leydig cells of mice: a pilot study

Volume 20, Issue 11, November 2017, Pages 1194-1199

Yi-Peng Gu; Xiao-Mei Yang; Zhen-Hua Duan; Jiang-Hua Shang; Ping Luo; Wei Xiao; Da-Yan Zhang; Hua-Zhong Liu