Keywords = Chronic intermittent
Number of Articles: 1
1. Chronic intermittent hypobaric hypoxia attenuates monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension via modulating inflammation and suppressing NF-κB /p38 pathway

Volume 21, Issue 3, March 2018, Pages 244-252

Lei Gao; Jun Liu; Yongmei Hao; Zengren Zhao; Huilian Tan; Jie Zhang; Ning Meng; Qinghou Zheng; Zhen Wang; Yi Zhang