Keywords = Tuberculosis
Number of Articles: 2
1. Immunogenicity of heparin-binding hemagglutinin expressed by Pichia pastoris GS115 strain

Volume 21, Issue 2, February 2018, Pages 219-224

Xindong Teng; Xiaoguang Chen; Ke Zhu; Hefei Xu


2. A multiple-antigen detection assay for tuberculosis diagnosis based on broadly reactive polyclonal antibodies

Volume 20, Issue 4, April 2017, Pages 360-367

Zhenhua Dai; Zhiqiang Liu; Bingshui Xiu; Xiqin Yang; Ping Zhao; Xuhui Zhang; Cuimi Duan; Haiping Que; Heqiu Zhang; Xiaoyan Feng