Keywords = Food intake
GABAergic neurons in the nucleus accumbens regulate hedonic food intake via orexin-a expression in the lateral hypothalamus

Volume 24, Issue 9, September 2021, Pages 1272-1278

10.22038/ijbms.2021.58140.12923

Jieting Kong; Shengli Gao; Xiaoman He; Nana Zhang; Jinfang Huang; Pengfei Ji; Shouheng Yao; Xiang Ren; Yiru Wang; Yanling Gong; Feifei Guo


The effect of eight weeks endurance training and high-fat diet on appetite-regulating hormones in rat plasma

Volume 17, Issue 4, April 2014, Pages 237-243

10.22038/ijbms.2014.2580

Rouhollah Haghshenas; Mahvash Jafari; Aliasghar Ravasi; Mohammadreza Kordi; Neda Gilani; Mohammad Shariatzadeh; Mehdi Hedayati; Mostafa Rahimi