Author = Ke-Hu Yang
Number of Articles: 1
1. The protective effect of propofol on hydrogen peroxide-induced human esophageal carcinoma via blocking the Wnt/β-catenin signaling pathway

Volume 21, Issue 12, December 2018, Pages 1297-1304

Jian-Jun Xue; Ling-Yun Zhang; Huai-Jing Hou; Yan Li; Wan-Sheng Liang; Ke-Hu Yang