Author = Jiao Huang
Number of Articles: 1
1. Akt inhibitor deguelin aggravates inflammation and fibrosis in myocarditis

Volume 22, Issue 11, November 2019, Pages 1275-1282

Shanshan Li; Yue Wang; Chunming Zhao; Meixiang Zhang; Wei Wang; Xiaowei Yu; Jiao Huang; Zhao Wang; Bo Zhu; Cheng qian Yin; Hongxing Cai