Author = Huichao Wang
Number of Articles: 1
1. Naringin enhances osteogenic differentiation through the activation of ERK signaling in human bone marrow mesenchymal stem cells

Volume 20, Issue 4, April 2017, Pages 408-414

Huichao Wang; Chunbo Li; Jianming Li; Yingjie Zhu; Yudong Jia; Ying Zhang; Xiaodong Zhang; Wenlong Li; Lei Cui; Wuyin Li; Youwen Liu