Author = Xue Wang
Number of Articles: 1
1. Ginkgetin induces apoptosis in 786-O cell line via suppression of JAK2-STAT3 pathway

Volume 19, Issue 11, November 2016, Pages 1245-1250

Yu Ren; Shuang-shuang Huang; Xue Wang; Zhong-guan Lou; Xu-ping Yao; Guo-bin Weng