Author = Hua-Zhong Liu
Number of Articles: 1
1. Polysaccharide from Sepia esculenta ink and cisplatin inhibit synergistically proliferation and metastasis of triple-negative breast cancer MDA-MB-231 cells

Volume 19, Issue 12, December 2016, Pages 1292-1298

Hua-Zhong Liu; Wei Xiao; Yi-Peng Gu; Ye-Xing Tao; Da-Yan Zhang; Hui Du; Jiang-Hua Shang