Author = Shuang Chen
Number of Articles: 1
1. Juglone exerts antitumor effect in ovarian cancer cells

Volume 18, Issue 6, June 2015, Pages 544-548

Fang Fang; Yingxin Qin; Ling Qi; Qing Fang; Liangzhong Zhao; Shuang Chen; Qiang Li; Duo Zhang; Liguo Wang