Keywords = Autophagy
Number of Articles: 12
1. Eupafolin ameliorates lipopolysaccharide-induced cardiomyocyte autophagy via PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Volume 22, Issue 11, November 2019, Pages 1340-1346

Yan Gao; Yi Zhang; Yangyang Fan


2. Knockdown of mitofilin inhibits autophagy and facilitates starvation-induced apoptosis in HeLa cells

Volume 22, Issue 10, October 2019, Pages 1132-1137

Mengli Shen; Li Wang; Lingyun Kuang; Danhui Liu


3. Wear particles enhance autophagy through up-regulation of CD147 to promote osteoclastogenesis

Volume 21, Issue 8, August 2018, Pages 806-812

Baohua Su; Deng Li; Jie Xu; Yingbin Zhang; Zhiqing Cai; Max Daniel Kauther; Ruofan Ma


5. MiR-103 alleviates autophagy and apoptosis by regulating SOX2 in LPS-injured PC12 cells and SCI rats

Volume 21, Issue 3, March 2018, Pages 292-300

Guowei Li; Tao Chen; Yingxian Zhu; Xiaoyu Xiao; Juyuan Bu; Zongwen Huang


7. Squid ink polysaccharide prevents autophagy and oxidative stress affected by cyclophosphamide in Leydig cells of mice: a pilot study

Volume 20, Issue 11, November 2017, Pages 1194-1199

Yi-Peng Gu; Xiao-Mei Yang; Zhen-Hua Duan; Jiang-Hua Shang; Ping Luo; Wei Xiao; Da-Yan Zhang; Hua-Zhong Liu


8. The downregulation of ATG4B mediated by microRNA-34a/34c-5p suppresses rapamycin-induced autophagy

Volume 20, Issue 10, October 2017, Pages 1125-1130

Yaran Wu; Xufang Dai; Zhenhong Ni; Xiaojing Yan; Fengtian He; Jiqin Lian


9. Apatinib has anti-tumor effects and induces autophagy in colon cancer cells

Volume 20, Issue 9, September 2017, Pages 990-995

Wu Lu; He Ke; Ding Qianshan; Wang Zhen; Xiang Guoan; Yu Honggang


10. Protective effects of tanshinone IIA sodium sulfonate on ischemia-reperfusion-induced myocardial injury in rats

Volume 20, Issue 3, March 2017, Pages 308-315

Yun Pan; Jin-Xian Qian; Shi-Qi Lu; Jing-Wei Chen; Xiao-Dong Zhao; Yan Jiang; Lin-Hui Wang; Guo-Xing Zhang


11. Thymoquinone synergistically potentiates temozolomide cytotoxicity through the inhibition of autophagy in U87MG cell line

Volume 19, Issue 8, August 2016, Pages 890-898

Mona Pazhouhi; Reyhaneh Sariri; Arezou Rabzia; Mozafar Khazaei


12. Time-dependent changes of autophagy and apoptosis in lipopolysaccharide-induced rat acute lung injury

Volume 19, Issue 6, June 2016, Pages 632-637

Li Lin; Lijun Zhang; Liangzhu Yu; Lu Han; Wanli Ji; Hui Shen; Zhenwu Hu