Author = Mei-Ling Wu
Number of Articles: 2
1. Evaluation of lentinan effects on cytochrome P450 activity in rats by a cocktail method

Volume 22, Issue 3, March 2019, Pages 296-301

Yiping Lin; Yanli Wei; Xiaoxia Hu; Mei-Ling Wu; Jingchan Yao; Xiaoqian Ying; Xiaoyan Fu; Mingxing Ding; Liman Qiao


2. Effects of salidroside on rat CYP enzymes by a cocktail of probe drugs

Volume 21, Issue 4, April 2018, Pages 422-426

Yan-Li Wei; Hong-Jian Du; Yi-Ping Lin; Mei-Ling Wu; Ren-ai Xu