Keywords = Animal
Hangover headache and its behavioral changes in rats

Volume 26, Issue 3, March 2023, Pages 326-334

10.22038/ijbms.2023.66724.14644

Lu Shiguang; Zhang Ying; Yang Yuejun; Zhang Yafang; Qin Guangcheng; Fu Qingqing; Shi Yingying; Zhang Fan; Wang Zhe; Chen Yanhe; Liu Yuancai; chen Lixue


Iron chelation effect of curcumin and baicalein on aplastic anemia mouse model with iron overload

Volume 22, Issue 6, June 2019, Pages 660-668

10.22038/ijbms.2019.30840.7440

Dijiong Wu; Xiaowen Wen; Linglong Xu; Wenbin Liu; Huijin Hu; Baodong Ye; Yuhong Zhou


Investigating the anti-tumoral effect of curcumin on the mice in which Ehrlich ascites and solid tumor is created

Volume 22, Issue 4, April 2019, Pages 418-425

10.22038/ijbms.2019.33623.8019

Seher Yilmaz; Harun Ülger; Tolga Ertekin; Arzu Yay; Mehtap Nisari; ┼×erife Alpa; Niyazi Acer