Keywords = Microglia
Respiratory syncytial virus infection of microglia exacerbates SH-SY5Y neuronal cell injury by inducing the secretion of inflammatory cytokines: A Transwell in vitro study

Volume 24, Issue 2, February 2021, Pages 213-221

10.22038/ijbms.2020.49193.11263

Xiao-Yan Zhang; Xiao-Cheng Zhang; Hai-Yang Yu; Yun Wang; Jason Chen; Yang Wang; Li Yu; Guo-Xin Zhu; Xiu-Jing Cao; Sheng-Hai Huang


Intermittent hypoxia reduces microglia proliferation and induces DNA damage in vitro

Volume 19, Issue 5, May 2016, Pages 497-502

10.22038/ijbms.2016.6934

Song Liu; Zhonghua Wang; Bo Xu; Kui Chen; Jinyuan Sun; Lianping Ren