Keywords = Irisin
Irisin attenuates angiotensin II-induced atrial fibrillation and atrial fibrosis via LOXL2 and TGFβ1/Smad2/3 signaling pathways

Volume 26, Issue 6, June 2023, Pages 717-724

10.22038/ijbms.2023.68639.14967

Yingbiao Wu; Jun Luo; Xiang Song; Wei Gu; Saihua Wang; Shuwen Hao; Zhiwu Dong; Zhongping Ning


Irisin protects female mice with LPS-induced endometritis through the AMPK/NF-κB pathway

Volume 24, Issue 9, September 2021, Pages 1247-1253

10.22038/ijbms.2021.56781.12678

Xi Jiang; Ying Hu; Yingjie Zhou; Jin Chen; Chonglu Sun; Ziwei Chen; Changfeng Jing; Lexing Xu; Fuhe Liu; Wenjuan Ni; Xuefeng Yu; Lei Chen


Irisin protect the Dopaminergic neurons of the Substantia nigra in the rat model of Parkinson’s disease

Volume 22, Issue 7, July 2019, Pages 722-728

10.22038/ijbms.2019.33444.7987

Sam Zarbakhsh; Manouchehr Safari; Mohammad Reza Aldaghi; Hamidreza Sameni; Laya Ghahari; Younes Khaleghi Lagmouj; Khojasteh Rahimi Jaberi; Houman Parsaie