Keywords = Muscle atrophy
Number of Articles: 3
1. Sinapic acid attenuates muscle atrophy in streptozotocin-induced diabetic mice

Volume 24, Issue 12, December 2021, Pages 1695-1701

Xianchu Liu; Ming Liu; Changhao Chang; Beiwang Deng; Jingtao Xie


2. Relationship between calcium circulation-related factors and muscle strength in rat sciatic nerve injury model

Volume 23, Issue 5, May 2020, Pages 654-662

Xiaoming Sun; Wei Wang; Yangyi Dong; Yue Wang; Meixiang Zhang; Zhao Wang; Xiaowei Yu; Jiao Huang; Hongxing Cai


3. Therapeutic effect of psoralen on muscle atrophy induced by tumor necrosis factor-α

Volume 23, Issue 2, February 2020, Pages 251-256

Xin-Feng Lin; Qi-Long Jiang; Zhi-Long Peng; Yi-Le Ning; Yuan-Yuan Luo; Fu Zhao; Xian Peng; Wei-Tao Chen