Keywords = Alcohol
Hangover headache and its behavioral changes in rats

Volume 26, Issue 3, March 2023, Pages 326-334

10.22038/ijbms.2023.66724.14644

Lu Shiguang; Zhang Ying; Yang Yuejun; Zhang Yafang; Qin Guangcheng; Fu Qingqing; Shi Yingying; Zhang Fan; Wang Zhe; Chen Yanhe; Liu Yuancai; chen Lixue


Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in rats

Volume 17, Issue 12, December 2014, Pages 1020-1031

10.22038/ijbms.2015.3862

Hamed Pourbakhsh; Elahe Taghiabadi; Khalil Abnous; Alireza Timcheh Hariri; Sayed Masoud Hosseini; Hossein Hosseinzadeh