Keywords = Cognitive impairment
NgR1 pathway expression in cerebral ischemic Sprague-Dawley rats with cognitive impairment

Volume 24, Issue 6, June 2021, Pages 767-775

10.22038/ijbms.2021.53316.12011

Ju Sun; Ruifang Sun; Chao Li; Xun Luo; Jiemei Chen; Jiena Hong; Yan Zeng; Qingmei Wang; Hongmei Wen