Author = Yanling Gong
Number of Articles: 6
1. Atractylodes chinensis volatile oil up-regulated IGF-1 to improve diabetic gastroparesis in rats

Volume 25, Issue 4, April 2022, Pages 520-526

Hongzeng Li; Yitong Wang; Yuxin Tian; Feiyue Tian; Zhiyang Xing; Yunfei Wang; Meixing Yan; Yanling Gong


2. GABAergic neurons in the nucleus accumbens regulate hedonic food intake via orexin-a expression in the lateral hypothalamus

Volume 24, Issue 9, September 2021, Pages 1272-1278

Jieting Kong; Shengli Gao; Xiaoman He; Nana Zhang; Jinfang Huang; Pengfei Ji; Shouheng Yao; Xiang Ren; Yiru Wang; Yanling Gong; Feifei Guo


5. Effects of ethyl acetate extract of Salsola collina on brain-gut peptides and interstitial cells of gastric Cajal in rats with diabetic gastroparesis

Volume 23, Issue 9, September 2020, Pages 1218-1224

Xinling Zhao; Hongbo Wang; Ziwei Zhang; Hong Jin; Yanling Gong


6. In vivo and in vitro effects of Salsola collina on gastrointestinal motility in rats

Volume 23, Issue 3, March 2020, Pages 383-389

Shasha Wang; Meixing Yan; Yaoyao Guo; Runzhou Sun; Hong Jin; Yanling Gong