Author = Yanling Gong
Unacylated ghrelin attenuates acute liver injury and hyperlipidemia via its anti-inflammatory and anti-oxidative activities

Volume 27, Issue 1, January 2024, Pages 49-56

10.22038/ijbms.2023.70831.15388

Yating Gong; Beibei Qiu; Haotian Zheng; Xiangbo Li; Yifan Wang; Mengran Wu; Meixing Yan; Yanling Gong


Intracerebroventricular injection of ghrelin receptor antagonist alleviated NAFLD via improving hypothalamic insulin resistance

Volume 25, Issue 9, September 2022, Pages 1117-1122

10.22038/ijbms.2022.64792.14272

Yating Gong; Yaoyao Guo; Yiming Jiang; Zhiyang Xing; Heng Zhang; Hongbo Wang; Yanling Gong


Atractylodes chinensis volatile oil up-regulated IGF-1 to improve diabetic gastroparesis in rats

Volume 25, Issue 4, April 2022, Pages 520-526

10.22038/ijbms.2022.60126.13339

Hongzeng Li; Yitong Wang; Yuxin Tian; Feiyue Tian; Zhiyang Xing; Yunfei Wang; Meixing Yan; Yanling Gong


GABAergic neurons in the nucleus accumbens regulate hedonic food intake via orexin-a expression in the lateral hypothalamus

Volume 24, Issue 9, September 2021, Pages 1272-1278

10.22038/ijbms.2021.58140.12923

Jieting Kong; Shengli Gao; Xiaoman He; Nana Zhang; Jinfang Huang; Pengfei Ji; Shouheng Yao; Xiang Ren; Yiru Wang; Yanling Gong; Feifei Guo


In vivo and in vitro effects of Salsola collina on gastrointestinal motility in rats

Volume 23, Issue 3, March 2020, Pages 383-389

10.22038/ijbms.2019.40613.9605

Shasha Wang; Meixing Yan; Yaoyao Guo; Runzhou Sun; Hong Jin; Yanling Gong