Author = Lei Du
Number of Articles: 2
1. Quercetin protects islet β‑cells from oxidation-induced apoptosis via Sirt3 in T2DM

Volume 24, Issue 5, May 2021, Pages 629-635

Jian-Yun Wang; Ya-Xing Nie; Bing-Zheng Dong; Zhi-Chen Cai; Xuan-Kai Zeng; Lei Du; Xia Zhu; Xiao-Xing Yin


2. Swimming training alleviated insulin resistance through Wnt3a/β-catenin signaling in type 2 diabetic rats

Volume 20, Issue 11, November 2017, Pages 1220-1226

Qiang Yang; Wen-wen Wang; Pu Ma; Zhong-xuan Ma; Meng Hao; Temitope I Adelusi; Lei Du; Xiao-Xing Yin; Qian Lu