Keywords = Acute lung injury
Dexmedetomidine protects against sepsis-induced lung injury through autophagy and Smad2/3 signaling pathway

Volume 27, Issue 4, April 2024, Pages 453-460

10.22038/ijbms.2023.73479.15964

Zhanli Liu; Jiqing Xu; Yanqiu Zhao; Yanbin Wan; Rui Guo; Canling Long; Jia Liu; Xinhuang Yao; Wenchao Yin


Therapeutic potential of HUC-MSC-exos primed with IFN-γ against LPS-induced acute lung injury

Volume 27, Issue 3, March 2024, Pages 375-382

10.22038/ijbms.2023.74372.16156

Chun Wang; Chen Jiang; Yiran Yang; Cheng Xi; Yunxiang Yin; Haiying Wu; Chuanyun Qian


Andrographolide alleviates paraquat-induced acute lung injury by activating the Nrf2/HO-1 pathway

Volume 26, Issue 6, June 2023, Pages 653-661

10.22038/ijbms.2023.68827.15000

Degang Zhang; Fengqin Shen; Shiting Ma; Suting Nan; Yanhong Ma; Lili Ren; Hao Li; Qin Yu


Ameliorative effects of silymarin on HCl-induced acute lung injury in rats; role of the Nrf-2/HO-1 pathway

Volume 22, Issue 12, December 2019, Pages 1483-1492

10.22038/ijbms.2019.14069

Rasha Ahmed; Rabab Moussa; Reda Eldemerdash; Mahmoud Zakaria; Seham Abdel-Gaber


Time-dependent changes of autophagy and apoptosis in lipopolysaccharide-induced rat acute lung injury

Volume 19, Issue 6, June 2016, Pages 632-637

10.22038/ijbms.2016.7131

Li Lin; Lijun Zhang; Liangzhu Yu; Lu Han; Wanli Ji; Hui Shen; Zhenwu Hu


Effects of cardiopulmonary bypass on lung nuclear factor-kappa B activity, cytokine release, and pulmonary function in dogs

Volume 18, Issue 12, December 2015, Pages 1233-1239

10.22038/ijbms.2015.6277

Gaisheng Yang; Xiaodong Xue; Yanying Chen; Zhihong Song; Zhen Jiang; Kejian Hu


Time course changes of oxidative stress and inflammation in hyperoxia-induced acute lung injury in rats

Volume 18, Issue 1, January 2015, Pages 98-103

10.22038/ijbms.2015.3895

Shouli Yu; Min Shi; Qinghui Liu; Changting Liu; Jun Guo; Senyang Yu; Tingshu Jiang