Keywords = Naringin
Efficiency of naringin against reproductive toxicity and testicular damages induced by bisphenol A in rats

Volume 22, Issue 3, March 2019, Pages 315-323

10.22038/ijbms.2019.29757.7184

Soheila Alboghobeish; Masoud Mahdavinia; Leila Zeidooni; Azin Samimi; Ali Akbar Oroojan; Saeid Alizadeh; Mohammad Amin Dehghani; Akram Ahangarpour; Layasadat Khorsandi


The protective effects of naringin against 5-fluorouracil-ınduced hepatotoxicity and nephrotoxicity in rats

Volume 21, Issue 4, April 2018, Pages 404-410

10.22038/ijbms.2018.27510.6714

Volkan Gelen; Emin Şengül; Serkan Yıldırım; Gözde Atila


Naringin enhances osteogenic differentiation through the activation of ERK signaling in human bone marrow mesenchymal stem cells

Volume 20, Issue 4, April 2017, Pages 408-414

10.22038/ijbms.2017.8582

Huichao Wang; Chunbo Li; Jianming Li; Yingjie Zhu; Yudong Jia; Ying Zhang; Xiaodong Zhang; Wenlong Li; Lei Cui; Wuyin Li; Youwen Liu


Naringin ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic rats

Volume 19, Issue 4, April 2016, Pages 417-422

10.22038/ijbms.2016.6814

Xianchu Liu; Ming Liu; Yanzhi Mo; Huan Peng; Jingbo Gong; Zhuang Li; Jiaxue Chen; Jingtao Xie