Keywords = Osteoarthritis
Wnt5a deficiency in osteocalcin-expressing cells could not alleviate the osteoarthritic phenotype in a mouse model of post-traumatic osteoarthritis

Volume 27, Issue 6, June 2024, Pages 671-677

10.22038/ijbms.2024.71417.15527

Lin-Jie Feng; Xin-Hao Fan; Li-Tao Shao; Yu-Ying Zhang; Yun-Peng Hu; Yue Li; Xiao-Li Hou; Liu Zhang; Fa-Ming Tian


Protective effects of equol on the cartilage and subchondral bone in ovariectomized rats with osteoarthritis

Volume 25, Issue 10, October 2022, Pages 1228-1233

10.22038/ijbms.2022.59036.13115

Shao-Hua Ping; Fa-Ming Tian; Ze-Ming Zhao; Chun-Yu Liang; Fang Liu; Yu-Dan Wang; Liu Zhang


Triiodothyronine potentiates angiogenesis-related factor expression through PI3K/AKT signaling pathway in human osteoarthritic osteoblasts

Volume 23, Issue 6, June 2020, Pages 819-825

10.22038/ijbms.2020.43634.10252

Li Lei; Pang Yiqun; Linlin Zhang; Meng Li; Zhu Chen; Shiyuan Fang; Yin Zongsheng


Effects of insulin-like growth factor-induced Wharton jelly mesenchymal stem cells toward chondrogenesis in an osteoarthritis model

Volume 21, Issue 7, July 2018, Pages 745-752

10.22038/ijbms.2018.28205.6840

Wahyu Widowati; Ervi Afifah; Tjandrawati Mozef; Ferry Sandra; Rizal Rizal; Annisa Amalia; Yukko Arinta; Indra Bachtiar; Harry Murti


Effects of estradiol on reduction of osteoarthritis in rabbits through effect on matrix metalloproteinase proteins

Volume 19, Issue 3, March 2016, Pages 310-315

10.22038/ijbms.2016.6650

Weiguo Wang; Lin Wang; Zhanwang Xu; Yanxia Yin; Jun Su; Xiufeng Niu; Xuecheng Cao