Keywords = Autophagy
Number of Articles: 18
1. Theaflavin promoted apoptosis in nasopharyngeal carcinoma unexpectedly via inducing autophagy in vitro

Volume 25, Issue 1, January 2022, Pages 68-74

Jing Xu; Shujuan Wang; Shanshan Bu; Xiaoqi Guo; Hong Ge


2. Curcumin protects human umbilical vein endothelial cells against high oxidized low density lipoprotein-induced lipotoxicity and modulates autophagy

Volume 24, Issue 12, December 2021, Pages 1734-1742

Lifeng Zhao; Ruixi Luo; Honghong Yu; Shuaishuai Li; Qi Yu; Wenjia Wang; Kun Cai; Tao Xu; Rui Chen; Weiyi Tian


3. Ginkgo biloba leaf extract (EGb-761) elicits neuroprotection against cerebral ischemia/reperfusion injury by enhancement of autophagy flux in neurons in the penumbra

Volume 24, Issue 8, August 2021, Pages 1138-1145

Deng Yihao; Guo Tao; Wu Zhiyuan; Zhao Xiaoming; Dong Lingling; He Hongyun


4. Urapidil alleviates ovarian torsion detorsion injury via regulating oxidative stress, apoptosis, autophagia, and inflammation

Volume 24, Issue 7, July 2021, Pages 935-942

Mustafa Can GULER; Ayhan Tanyeli; Derya GUZEL ERDOGAN; Ersen Eraslan; Selim Comakli; Elif Polat; Songul DOGANAY


5. Diabetes mellitus can cause cardiomyopathy disorders by inducing the aging pathway

Volume 24, Issue 5, May 2021, Pages 636-640

Mahdi Ahmadi; Shirin Saberianpour; Morteza Heidarzadeh; Jafar Rezaie


6. Resveratrol inhibits LPS-induced apoptosis in VSC4.1 motoneurons through enhancing SIRT1-mediated autophagy

Volume 24, Issue 1, January 2021, Pages 38-43

He Tian; Haosen Zhao; XIfan Mei; Daoyong Li; Jiaquan Lin; Sen Lin; Changwei Song


7. Eupafolin ameliorates lipopolysaccharide-induced cardiomyocyte autophagy via PI3K/AKT/mTOR signaling pathway

Volume 22, Issue 11, November 2019, Pages 1340-1346

Yan Gao; Yi Zhang; Yangyang Fan


8. Knockdown of mitofilin inhibits autophagy and facilitates starvation-induced apoptosis in HeLa cells

Volume 22, Issue 10, October 2019, Pages 1132-1137

Mengli Shen; Li Wang; Lingyun Kuang; Danhui Liu


9. Wear particles enhance autophagy through up-regulation of CD147 to promote osteoclastogenesis

Volume 21, Issue 8, August 2018, Pages 806-812

Baohua Su; Deng Li; Jie Xu; Yingbin Zhang; Zhiqing Cai; Max Daniel Kauther; Ruofan Ma


12. MiR-103 alleviates autophagy and apoptosis by regulating SOX2 in LPS-injured PC12 cells and SCI rats

Volume 21, Issue 3, March 2018, Pages 292-300

Guowei Li; Tao Chen; Yingxian Zhu; Xiaoyu Xiao; Juyuan Bu; Zongwen Huang


13. Squid ink polysaccharide prevents autophagy and oxidative stress affected by cyclophosphamide in Leydig cells of mice: a pilot study

Volume 20, Issue 11, November 2017, Pages 1194-1199

Yi-Peng Gu; Xiao-Mei Yang; Zhen-Hua Duan; Jiang-Hua Shang; Ping Luo; Wei Xiao; Da-Yan Zhang; Hua-Zhong Liu


14. The downregulation of ATG4B mediated by microRNA-34a/34c-5p suppresses rapamycin-induced autophagy

Volume 20, Issue 10, October 2017, Pages 1125-1130

Yaran Wu; Xufang Dai; Zhenhong Ni; Xiaojing Yan; Fengtian He; Jiqin Lian


15. Apatinib has anti-tumor effects and induces autophagy in colon cancer cells

Volume 20, Issue 9, September 2017, Pages 990-995

Wu Lu; He Ke; Ding Qianshan; Wang Zhen; Xiang Guoan; Yu Honggang


16. Protective effects of tanshinone IIA sodium sulfonate on ischemia-reperfusion-induced myocardial injury in rats

Volume 20, Issue 3, March 2017, Pages 308-315

Yun Pan; Jin-Xian Qian; Shi-Qi Lu; Jing-Wei Chen; Xiao-Dong Zhao; Yan Jiang; Lin-Hui Wang; Guo-Xing Zhang


17. Thymoquinone synergistically potentiates temozolomide cytotoxicity through the inhibition of autophagy in U87MG cell line

Volume 19, Issue 8, August 2016, Pages 890-898

Mona Pazhouhi; Reyhaneh Sariri; Arezou Rabzia; Mozafar Khazaei


18. Time-dependent changes of autophagy and apoptosis in lipopolysaccharide-induced rat acute lung injury

Volume 19, Issue 6, June 2016, Pages 632-637

Li Lin; Lijun Zhang; Liangzhu Yu; Lu Han; Wanli Ji; Hui Shen; Zhenwu Hu